Kancelaria Adwokacka "Adwokatura Polska": Piotr Kuliński, Dorota Kulińska, Joanna Jaczewska-Zimińska. Spółka Komandytowa.

USŁUGI

Praca to nasza pasja.
Żeby dobrze realizować powierzone zadania trzeba nie tylko posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe, ale z pasją i zamiłowaniem wykonywać to co zostało zlecone. Realizując tę zasadę, prawnicy Kancelarii prowadzą aktywność w  obszarach:

 • Postępowania sporne sądowe i mediacje.
  Zespół pracowników pod kierunkiem wspólników: Piotra Kulińskiego i Joanny Jaczewskiej-Zimińskiej, prowadzi postępowania sądowe i mediacje w zakresie obejmującym szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym: sprawy rodzinne – od podstawowych do tych o skomplikowanym charakterze międzynarodowym, spory spadkowe, majątkowe o dużym stopniu złożoności problemów i zagadnień prawnych, postępowania gospodarcze, od tych niezbędnych dla funkcjonowania podmiotów w ich bieżącej działalności gospodarczej, do skomplikowanych procesów o złożonych stanach faktycznych toczonych przez korporacje gospodarcze.

 

 • Nieruchomości.
  Pod kierunkiem wspólnika Piotra Kulińskiego zespół prawników Kancelarii prowadzi też kompleksową obsługę zagadnień prawnych dotyczących prawa nieruchomości i prawa lokalowego, od doradztwa prawnego przy nabywaniu nieruchomości, po analizy prawne stanu nieruchomości będących przedmiotem inwestycji, po reprezentację Klientów w procesach cywilnych i gospodarczych w kwestiach obejmujących zagadnienia prawne związane z nieruchomościami.

 

 • Prawo gospodarcze.
  Zespół prawników Kancelarii, pod kierunkiem wspólników Doroty Kulińskiej i Macieja Syzdół, prowadzi bardzo szeroko rozumianą obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków korporacyjnych. Poczynając od bieżącego stałego doradztwa prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz światowych korporacji gospodarczych, po realizowanie transakcji przekształceń, fuzji, sprzedaży podmiotów gospodarczych oraz udziału w charakterze doradcy prawnego w procesach prywatyzacyjnych realizowanych na zlecenie Skarbu Państwa.
  Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu badań i ekspertyz stanu prawnego podmiotów gospodarczych dla potrzeb transakcji zbywania akcji, udziałów, składników majątkowych, prywatyzacji etc.
  Kancelaria stale współpracuje z takimi podmiotami jak BAA Polska Sp. z o.o. i BDO Sp. z o.o. Dzięki temu zapewnia kompleksową obsługę złożonych transakcji gospodarczych, także w aspektach ekonomicznych, finansowych i podatkowych tych operacji.
  Pogłębione zainteresowanie prawników Kancelarii regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych jest podstawą realizacji przez Kancelarię zleceń obejmujących od standardowych po nowatorskie, wręcz autorskie, interpretacje KSH i realizowania  procedur korporacyjnych na bazie tych doświadczeń i wiedzy w spółkach osobowych i kapitałowych.

 

 • Prawo własności intelektualnej i własności przemysłowej
  Pod kierunkiem wspólnika Doroty Kulińskiej Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, know-how oraz tajemnic handlowych, w tym w zakresie ochrony praw autorskich i wizerunku, czy przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych. Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze wydawnictw.
  Kancelaria specjalizuje się także w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, w szczególności z uwzględnieniem zasad, warunków i ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, ustawy o prawa autorskiego, przepisów dotyczących ochrony konsumentów, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji.
  Zespół obsługuje transakcje, sporządza opinie i projekty umów w zakresie zabezpieczenia praw własności intelektualnej oraz doradza przy przenoszeniu tych praw na inne podmioty.
  Kancelaria wyspecjalizowała się także w doradztwie obejmującym: ochronę wzorów użytkowych, transfer praw do znaków towarowych, ochronę patentową wynalazków oraz pozostałych praw w zakresie własności przemysłowej. Razem ze współpracującymi z Kancelarią Rzecznikami Patentowymi prawnicy Kancelarii biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym.

 

 • Prawo ochrony środowiska
  Zespół prawników Kancelarii, pod kierunkiem wspólników Doroty Kulińskiej i Macieja Syzdół, prowadzi doradztwo w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody.
  Doświadczenie wspólników Kancelarii obejmuje wszystkie aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych ważne z punktu widzenia przepisów środowiskowych, w tym prawne aspekty: gospodarki odpadami, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. ELV), wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych, a także sytemu REACH.
  Pracownicy Kancelarii wyspecjalizowali się w doradztwie w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia działalności Klienta, w tym także w świetle proponowanych zmian legislacyjnych, w szczególności w aspekcie obowiązku implementacji regulacji wspólnotowych.

 

 • Prawo stowarzyszeń i fundacji.
  Wieloletnie osobiste zaangażowanie wspólników Kancelarii w działalność społeczną na różnych polach jest podstawą zaangażowania prawników Kancelarii, pod kierunkiem wspólnika Doroty Kulińskiej, we współpracę i działalność na rzecz stowarzyszeń i fundacji.
  Kancelaria, korzystając z wieloletniego doświadczenia, zapewnia kompleksową obsługę i doradztwo prawne dla organizacji o takim właśnie charakterze prawnym, poczynając od powoływania i ukonstytuowania, poprzez bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji prawnej.
  Wiele realizowanych w tym zakresie przez Kancelarie projektów, szczególnie w dziedzinach obejmujących szeroko pojęte działania charytatywne, edukacyjne, czy obejmujące ochronę praw człowieka, zakończyło się  zaangażowanie prawników kancelarii w formie pro bono.