Kancelaria Adwokacka "Adwokatura Polska": Piotr Kuliński, Dorota Kulińska, Joanna Jaczewska-Zimińska. Spółka Komandytowa.

O NAS

KANCELARIA ADWOKACKA

PIOTR KULIŃSKI,

JOANNA JACZEWSKA-ZIMIŃSKA,

DOROTA KULIŃSKA

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KANCELARIA ADWOKACKA powstała w roku 2004. Wspólnikami kancelarii są adwokaci: Dorota Kulińska, Joanna Jaczewska-Zimińska, Grzegorz Wlazło i Piotr Kuliński. Wszyscy wspólnicy Kancelarii Adwokackiej są członkami Warszawskiej Izby Adwokackiej i wykonują zawód adwokata w praktyce od początku lat dziewięćdziesiątych, co niewątpliwie gwarantuje wykonywanie obsługi prawnej zgodnie z zasadami etyki zawodowej korporacji adwokackiej.

KANCELARIA ADWOKACKA jako profesjonalna polska firma prawnicza, posiada wszelkie kwalifikacje, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie, a co za tym idzie reprezentować krajowe i zagraniczne podmioty, w tym Skarb Państwa oraz klientów indywidualnych we wszystkich dziedzinach prawa. Obsługa prawna Klientów prowadzona jest w językach: angielskim, francuskim i rosyjskim.

 


RODO

 

Klauzula Informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Piotr Kuliński, Joanna Jaczewska-Zimińska, Dorota Kulińska  Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 18/8
 2. Przetwarzamy Państwa  dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, szczególności w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.): to jest w celu: przygotowywania i negocjowania umów, raportów, memorandów i opinii prawnych na rzecz lub w imieniu klientów Kancelarii, dochodzenia roszczeń w imieniu klientów Kancelarii lub własnym, kontaktowania się w imieniu klientów Kancelarii lub z klientami Kancelarii lub osób dla nich pracujących lub świadczących usługi w związku z negocjowaniem lub wykonywaniem umów, zawierania lub wykonania umów przez Kancelarię, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych, rachunkowości, statystycznych i archiwizacyjnych.
 3. Nie będziemy wykorzystywać Państwa  danych w celu marketingu bezpośredniego.
 4. Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów o udzielenie pomocy prawnej i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczonej przez Kancelarię, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie lub do czasu zatarcia skazania.
 5. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym – pracownikom  lub podmiotom współpracującym z Kancelarią (np. innym adwokatom lub prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług doradztwa prawnego przez Kancelarię, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Kancelarii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać sądom i organom administracji publicznej lub władzy
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w  celach podanych powyżej, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).
 8. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
 9. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa  zgodą na przetwarzanie danych, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa  danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 10. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 11. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: kancelaria@kancelaria-wlazlo.com.pl